Tržnica v Poljčanah

Vljudno povabljeni vsi tisti, ki bi lahko ponudili lokalno pridelano hrano ali produkte in bi s tem želeli biti ponudniki na stojnicah, da se oglasite v Razvojnem centru narave v Poljčanah. Tako si bomo skupaj lahko zagotovili korak v boljši jutri.

Odpiralni čas tržnice v Poljčanah:

od ponedeljka do petka od 8.00 do 18.00 ure
v soboto od 8.00 do 12.00 ure

Tržnica na vasi:

v Križeči vasi  vsak petek od 16.00 do 17.00 ure 

Pred prodajo si morajo interesenti pridobiti soglasje, ki ga izda Občina Poljčane, TIC – razvojni center narave, Bistriška cesta 68, 2319 Poljčane (tel.: 02/8029 290). 

Obvestilo Veterinarske uprave RS

Veterinarska uprava RS obvešča, da bo 29. septembra 2012 pričela z izvajanjem jesenske akcije cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do 15. novembra 2012. Polaganje vab s cepivom proti steklini se bo izvajalo na celotnem območju RS.

Vadba aerobike

Športno društvo Poljčane obvešča, da pričenja z vadbo aerobike v Domu športa in kulture, vsak torek od 19.00 do 20.00 in vsak četrtek od 20.00 do 21.00.

Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2012/2013
Javni poziv za predložitev predlogov za izvolitev člana državnega sveta in izvolitev elektorja
Odločba o določitvi razmejenih območij zlate trsne rumenice

Objavljamo Odločbo Fitosanitarne uprave Republike Slovenije o spremembi odločbe o določitvi razmejenih območij zlate trsne rumenice.

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 105/08-odločba US ter 103/07 – ZpolS-D) in določil Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 93/2011) Občina Poljčane objavlja Pogoje za pridobitev  pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve predsednika republike, ki bodo dne 11. 11. 2012.

Javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb

Občina Poljčane objavlja javni razpis za prodajo nepremičnin po metodi javnega zbiranja ponudb:

besedilo razpisa,
obrazec OBR-1.

Predmet prodaje sta zemljišči parc. št. 247/9 in 247/2, obe k.o. 782 – k.o. Poljčane. Nepremičnini se prodajata skupaj, saj predstavljata funkcionalno povezano celoto. Zemljišči se prodajata po načelu videno – kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo.

Izhodiščna cena za m2 nepremičnine je 39,00 EUR oziroma 243.438,00 EUR za 6242 m2 površine obeh zemljišč.

Rok za oddajo ponudb je vključno do 5. oktobra 2012, do 12.00 ure.
Kontaktna oseba za dodatne informacije: Karmen Furman, tel. 02/ 8029 223, 040 640 044. Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo
Ljudska univerza Slovenska Bistrica vabi k sodelovanju
Opravljanje storitev zimske službe 2012/2013
Sklep o začetku priprave OPPN za “Center za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov in proizvodnjo materialov”