ORGANIZIRANOST ZIMSKE SLUŽBE V ZIMSKI SEZONI 2016/2017 NA OBMOČJU OBČINE POLJČANE

Vseh posledic sneženja se ne da sanirati naen­krat. Zato je pomembno, da občani razu­mejo način delovanja in s svojim razumevanjem prioritet ter strpnostjo pripomorejo k hitremu in učinkovite­mu ukrepanju. S tem namenom vas želimo v nadaljevanju seznaniti z iz­vedbenim programom zimske službe, s katerim je urejeno njeno delovanje in verjamemo, da bomo s tem odgo­vorili na marsikatero vprašanje.

Občina Poljčane je s Cestnim podjetjem Ptuj d.d.,  dne 7. 12. 2012 podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občine Poljčane, in sicer za dobo 10 let.

Kontaktne številke:

Organizacija izvajanja zimske službe:
Za učinkovito izvajanje imamo organizirano:
• operativno vodenje zimske službe
• stalno pripravljenost na domu

Naloge zimske službe so:
• preprečevanje in odpravljanje poledice
• pluženje
• čiščenje površin za pešce
• odvoz snega

Vse naloge zimske službe so razdeljene v tri vrstne rede (prioritete).

Dežurna služba:
V času zimske službe ob nastopu z dnem prvega sneženja oz. poledice je organizirano neprekinjeno dežurstvo 24 ur, katerega zagotovi Cestno podjetje Ptuj d.d..

Pripravljenost določi vodja zimske službe in je odvisna od napovedanih vremenskih zimskih razmer oz. vremenskih napovedi, hidrometeorološkega zavoda. Dežurstvo traja vseh 24 ur na dan, in traja do konca zimske službe.

V dežurni službi so vodja dežurstva in ekipe za hitro interveniranje. Naloga dežurne službe je, da neprekinjeno spremlja stanje in razmere na voziščih in da v primeru poledice ali pričetka sneženja v najkrajšem možnem času aktivira dežurne ekipe.

Stalna pripravljenost na domu:
V času trajanja zimske sezone, to je od 15. novembra do 15. marca mora izvajalec organizirati stalno pripravljenost in prisotnost delavcev na domu.

Ekipe morajo biti dosegljive v času pripravljenosti v vsakem trenutku, za kar je odgovoren koncesionar.

Organiziranost za preprečevanje in odpravljanje poledice:
Poledica na vozišču se preprečuje s posipom soli in peska oziroma mešanico obeh.

Preventivno posipanje asfaltnih in drugih utrjenih vozišč prične izvajalec pri meteorološki napovedi poledice in takoj ko se pričnejo snežne padavine, da se ne bi pojavila “snežna deska”.

Posipanje pločnikov, trgov in ploščadi se opravi s specialno mehanizacijo za take površine ali z ročnim raztrosom.

Količine soli na enoto površine se določi na podlagi prognoze MOP – Agencije RS za okolje za različne temperaturne razmere. Doziranje mora biti racionalno in je stvar presoje izvajalca.

Za lokalno omejene poledice, ki jih vodji dežurstva sporočijo Prometna policija ali AMZ, se odpravijo z akcijami osebja ki ima 24-urno dežurstvo za odpravo poledice. Akcija se prične takoj po pozivu. Za odpravo poledice je odgovoren vodja zimske službe.

Organiziranost pluženja in odstranjevanje snega

 1. a) Pluženje snega
  Je organizirano tako, da je omogočena prevoznost cest po merilih Pravilnika o rednem vzdrževanju cest (Uradni list RS št. 38/2016). Ta pravilnik določa, da je prevoznost cest omogočena, če na cestah ni več kot:
 • 10 cm snega na cestah I. in II. reda
  15 cm snega na ostalih cestah (v to kategorijo sodijo vse lokalne ceste in javne poti v občini Poljčane), promet pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

Na odsekih z vzdolžnim naklonom 10 % se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen samo z uporabo snežnih verig.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka, prevoznost ni nujno potrebno zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih snežnih zametih in snežnih plazovih. Enako velja za poledico, ki je ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. Ceste, katerih prevoznost je odvisna od snežnih razmer, se lahko hkrati uvrstijo v I.-V. in VII. Prednostni razred, površine za pešce pa v VI. Prednostni razred. Nivo vzdrževanja se v teh primerih prilagaja trenutnim vremenskim in snežnim razmeram.

Pluženje snega je organizirano rajonsko.

 1. b) Čiščenje površin za pešce
  Površine za pešce čisti izvajalec ročno ali s strojno mehanizacijo ki je prilagojena tem površinam.
  Ostale površine za pešce izvajalec očisti po posebnem naročilu naročnika, v kolikor je to tehnično izvedljivo (zmrznjen, pohojen sneg) oziroma le posuje s primernimi posipnimi materiali (pesek ali mešanica).

Obseg pluženja in čiščenje snega ter posipanja proti poledici
• 24.629 m lokalnih cest
• 65.729 m javnih poti
• cca. 10.640 m pločnikov
• 10.770 m2 drugih prometnih površin

Poledica

Poledica nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja (žled) in predstavlja največji strošek zimske službe. Število teh akcij namreč ni sorazmerno s številom dni s snežnimi padavinami. Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je podnevi toplo (tudi sneg se tali), ponoči pa zmrzuje. Zato morajo dežurne ekipe stalno opravljati nadzor nad stanjem vozišč, posebej kritičnejših odsekov, ki so že izkustveno znani. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine, mostove, senčne odseke (posebej v gozdovih in ob vodotokih), cestne prehode preko železnice, cestna križišča in podobno.

Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna oziroma pojavi poledica. Na cestnih odsekih, kjer se pogosto pojavlja poledica in je to glede na splošne značilnosti ceste posebno nevarno za promet, je potrebno postaviti dodatne prometne znake, kot opozorilo udeležencem v prometu.

Na cestah, oziroma daljših cestnih odsekih, za katere je v programu zimske službe predvideno tudi preventivno posipanje, se posip izvrši že ob sami napovedi možnosti nastanka poledice. To velja za vse prednostne razrede.

Ukrepi v izjemno slabih vremenskih razmerah

Ob nastopu izrednih zimskih razmer je potrebno zagotoviti najnujnejšo prevoznost, skladno s potrjenimi prednostnimi razredi.

V ta namen se sestane vodstvo zimske službe, ki določi manj pomembne odseke cest, kateri se ob izrednih razmerah zaprejo za ves promet, sočasno pa se plužna sredstva iz teh odsekov preusmerijo na pomembnejše odseke cest, ki so v višjem prioritetnem razredu.

Zaključek

Zimska služba oz. zimsko vzdrževanje cest je samo en segment v sklopu rednega vzdrževanja cest zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih pogojih; je najtežja in tudi najbolj zahtevna. Prav zaradi tega se moramo nanjo tudi posebej in zelo dobro pripraviti.

Vse ukrepe v zvezi z zimsko službo je potrebno opraviti pravočasno, v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju cest (Uradni list RS št. 38/2016).

Enako je potrebno pristopiti k preventivnemu posipanju vozišč, kot tudi posipanju in odstranjevanju snega z vozišč, po končanem zimskem obdobju pa čiščenju cest z odstranjevanjem dopolnilne signalizacije, opreme in cestnih naprav za zimsko službo in ureditvi okolice cestišča. Posebno pozornost namenjamo pometanju cest in pločnikov po zaključku zimske službe.
Nivo zimske službe je potrebno imeti na taki višini, da se tako gospodarska kot materialna škoda, ki sicer v vsakem primeru nastane, zmanjša do optimalne meje.

Jernej Rak, univ. dipl. inž. geologije,
Svetovalec za kmetijstvo in gospodarjenje s premoženjem

 

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS DOBRO ZA NAS občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica v letu 2016

Lokalna akcijska skupina Dobro za nas je na spletni strani http://www.lasdobrozanas.si/javni-pozivi/ v sredo, 16.11.2016, objavila Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja in zato poziva lokalno prebivalstvo, javni, ekonomski in civilni sektor na območju občin Makole, Poljčane, Rače – Fram in Slovenska Bistrica k prijavi predlogov operacij za  zvajanje »Strategije lokalnega razvoja LAS Dobro za nas 2014-2020« za leto 2016.

Rok: 31. 1. 2017 do 12.00 ure.

 

Potrebe prebivalstva po širokopasovni telekomunikacijski infrastrukturi

Občina Poljčane želi vsem občanom omogočiti možnost dostopa do širokopasovnih priključkov najvišjih hitrosti za potrebe dostopa do interneta in drugih širokopasovnih storitev, ki bodo v prihodnosti ključnega pomena za razvoj družbe na več področjih (e-zdravstvo, e-uprava, storitve v oblaku, itd.). Predvidoma v prihodnjem letu bodo razpisana sredstva za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij, ki bodo:
• 96% gospodinjstvom v občini zagotavljala širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s in
• 4% gospodinjstvom v občini zagotavljala širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 30 Mb/s.

V ta namen je potrebno preveriti, kakšne so dejanske potrebe in interes občanov za koriščenje širokopasovnih priključkov, zato vas vljudno prosimo, da izpolnite spodnjo anketo. Anketo naj izpolnjuje samo en član vsakega gospodinjstva oz. en predstavnik vsakega podjetja/organizacije. Za vaše sodelovanje se iskreno zahvaljujemo.

Anketa je namenjena izključno za analizo potreb uporabnikov in v nikakršni meri ni zavezujoča.

Povezava do anketnega vprašalnika
https://goo.gl/forms/pQ8mY8AQfg2JMY513

Raziskava o uporabi drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi med vožnjo motornega vozila

Spoštovani,

Javna agencija RS za varnost prometa izvaja raziskavo o uporabi drog, alkohola in drugih psihoaktivnih snovi med vožnjo motornega vozila.

Med udeleženci cestnega prometa je prepovedanih drog iz leta v leto več, saj je poleg opitih med vozniki tudi precej ljudi pod vplivom različnih drog. Uživanje takšnih snovi v zadnjih dvajsetih letih narašča in pomeni obliko ogroženosti udeležencev v cestnem prometu. Ogroženi so zlasti mladostniki oziroma ciljna skupine med 17 do 39 leta, saj ti največkrat uživajo prepovedane droge.
S ciljem, da ugotovimo, kako vozniki ocenjujejo stanje na tem področju, ali uživajo droge med vožnjo, kako ocenjujejo sebe in ostale udeležence v prometu ter kaj in kako bi sami spremenili, da bi se stanje izboljšalo, smo pripravili spletno raziskovalno anketo, ki nam bo v nadaljevanju pomagala pri pripravi dodatnih ukrepov na tem področju.

Povezava na spletni vprašalnik: https://www.1ka.si/a/105172

Hvala za vaš trud in sodelovanje,

Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Ponovni poziv za imenovanje nadomestnih članov Nadzornega odbora Občine Poljčane in ponovni poziv za imenovanje nadomestnega člana vaškega odbora za območje naselij Spodnja Brežnica in Poljčane
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine