Organiziranost in delovanje zimske službe na območju občine Poljčane 2014/2015

Vseh posledic sneženja se ne da sanirati naen­krat. Zato je pomembno, da občani razu­mejo način delovanja in s svojim razumevanjem prioritet ter strpnostjo pripomorejo k hitremu in učinkovite­mu ukrepanju. S tem namenom vas želimo v nadaljevanju seznaniti z iz­vedbenim programom zimske službe, s katerim je urejeno njeno delovanje in verjamemo, da bomo s tem odgo­vorili na marsikatero vprašanje.

Občina Poljčane je s Cestnim podjetjem Ptuj d.d.,  dne 7. 12. 2012 podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje obvezne lokalne gospodarske službe rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin na območju občine Poljčane, in sicer za dobo 10 let.

Kontaktne številke:

Organizacija izvajanja zimske službe:
Za učinkovito izvajanje imamo organizirano:
• operativno vodenje zimske službe
• stalno pripravljenost na domu

Naloge zimske službe so:
• preprečevanje in odpravljanje poledice
• pluženje
• čiščenje površin za pešce
• odvoz snega

Vse naloge zimske službe so razdeljene v tri vrstne rede (prioritete).

Dežurna služba:
V času zimske službe ob nastopu z dnem prvega sneženja oz. poledice je organizirano neprekinjeno dežurstvo 24 ur, katerega zagotovi Cestno podjetje Ptuj d.d..

Pripravljenost določi vodja zimske službe in je odvisna od napovedanih vremenskih zimskih razmer oz. vremenskih napovedi, hidrometeorološkega zavoda. Dežurstvo traja vseh 24 ur na dan, in traja do konca zimske službe.

V dežurni službi so vodja dežurstva in ekipe za hitro interveniranje. Naloga dežurne službe je, da neprekinjeno spremlja stanje in razmere na voziščih in da v primeru poledice ali pričetka sneženja v najkrajšem možnem času aktivira dežurne ekipe.

Stalna pripravljenost na domu:
V času trajanja zimske sezone, to je od 15. novembra do 15. marca mora izvajalec organizirati stalno pripravljenost in prisotnost delavcev na domu.

Ekipe morajo biti dosegljive v času pripravljenosti v vsakem trenutku, za kar je odgovoren koncesionar.

Organiziranost za preprečevanje in odpravljanje poledice:
Poledica na vozišču se preprečuje s posipom soli in peska oziroma mešanico obeh.

Preventivno posipanje asfaltnih in drugih utrjenih vozišč prične izvajalec pri meteorološki napovedi poledice in takoj ko se pričnejo snežne padavine, da se ne bi pojavila “snežna deska”.

Posipanje pločnikov, trgov in ploščadi se opravi s specialno mehanizacijo za take površine ali z ročnim raztrosom.

Količine soli na enoto površine se določi na podlagi prognoze MOP – Agencije RS za okolje za različne temperaturne razmere. Doziranje mora biti racionalno in je stvar presoje izvajalca.

Za lokalno omejene poledice, ki jih vodji dežurstva sporočijo Prometna policija ali AMZ, se odpravijo z akcijami osebja ki ima 24-urno dežurstvo za odpravo poledice. Akcija se prične takoj po pozivu. Za odpravo poledice je odgovoren vodja zimske službe.

Organiziranost pluženja in odstranjevanje snega

a) Pluženje snega
Je organizirano tako, da je omogočena prevoznost cest po merilih Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. list RS št. 62/98 z dne 11.09.1998). Ta pravilnik določa, da je prevoznost cest omogočena, če na cestah ni več kot:

• 10 cm snega na mestnem območju
• 15 cm snega na izven mestnem območju
oziroma prilagojeno meteorološki napovedi o intenzivnosti sneženja.

Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno z delno snežno desko.
Razpored plugov mora biti določen tako, da je možno novo zapadli sneg očistiti v devetih urah. Pluženje snega je organizirano rajonsko.

b) Čiščenje površin za pešce
Površine za pešce čisti izvajalec ročno ali s strojno mehanizacijo ki je prilagojena tem površinam.
Ostale površine za pešce izvajalec očisti po posebnem naročilu naročnika, v kolikor je to tehnično izvedljivo (zmrznjen, pohojen sneg) oziroma le posuje s primernimi posipnimi materiali (pesek ali mešanica).
Pločnike na avtobusnih postajališčih se očisti v dolžini 20 m, v 24 urah po končanih snežnih padavinah pa v celotni dolžini.

Obseg pluženja in čiščenje snega ter posipanja proti poledici
• 24.629 m lokalnih cest
• 65.729 m javnih poti
• cca. 10.640 m pločnikov
• 10.770 m2 drugih prometnih površin

Poledica

Poledica nastane zaradi podhladitve vozišča, nenadne vlage pri nizkih temperaturah, slane, snežne plohe ali ledenega dežja (žled) in predstavlja največji strošek zimske službe. Število teh akcij namreč ni sorazmerno s številom dni s snežnimi padavinami. Največja pogostost poledice nastopi ob pogojih, ko je podnevi toplo (tudi sneg se tali), ponoči pa zmrzuje. Zato morajo dežurne ekipe stalno opravljati nadzor nad stanjem vozišč, posebej kritičnejših odsekov, ki so že izkustveno znani. To velja predvsem za ostre krivine, večje strmine, mostove, senčne odseke (posebej v gozdovih in ob vodotokih), cestne prehode preko železnice, cestna križišča in podobno.

Posipanje se začne izvajati takoj, ko se na cestišču zazna oziroma pojavi poledica. Na cestnih odsekih, kjer se pogosto pojavlja poledica in je to glede na splošne značilnosti ceste posebno nevarno za promet, je potrebno postaviti dodatne prometne znake, kot opozorilo udeležencem v prometu.

Na cestah, oziroma daljših cestnih odsekih, za katere je v programu zimske službe predvideno tudi preventivno posipanje, se posip izvrši že ob sami napovedi možnosti nastanka poledice. To velja za vse prednostne razrede.

Ukrepi v izjemno slabih vremenskih razmerah

Ob nastopu izrednih zimskih razmer je potrebno zagotoviti najnujnejšo prevoznost, skladno s potrjenimi prednostnimi razredi.

V ta namen se sestane vodstvo zimske službe, ki določi manj pomembne odseke cest, kateri se ob izrednih razmerah zaprejo za ves promet, sočasno pa se plužna sredstva iz teh odsekov preusmerijo na pomembnejše odseke cest, ki so v višjem prioritetnem razredu.

Zaključek

Zimska služba oz. zimsko vzdrževanje cest je samo en segment v sklopu rednega vzdrževanja cest zaradi izjemnih pogojev, ki nastajajo na cestah, predvsem ob poledici, snegu, sodri, žledu in drugih pogojih; je najtežja in tudi najbolj zahtevna. Prav zaradi tega se moramo nanjo tudi posebej in zelo dobro pripraviti.

Vse ukrepe v zvezi z zimsko službo je potrebno opraviti pravočasno, v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest – poglavje 14 – zimska služba (Ur. list RS, št. 62 z dne 11.9.1998 ter vse nadaljne spremembe in dopolnitve).

Enako je potrebno pristopiti k preventivnemu posipanju vozišč, kot tudi posipanju in odstranjevanju snega z vozišč, po končanem zimskem obdobju pa čiščenju cest z odstranjevanjem dopolnilne signalizacije, opreme in cestnih naprav za zimsko službo in ureditvi okolice cestišča. Posebno pozornost namenjamo pometanju cest in pločnikov po zaključku zimske službe.
Nivo zimske službe je potrebno imeti na taki višini, da se tako gospodarska kot materialna škoda, ki sicer v vsakem primeru nastane, zmanjša do optimalne meje.

Jernej Rak, univ. dipl. inž. geologije,
Svetovalec za kmetijstvo in gospodarjenje s premoženjem

Seznam izvajalcev zimske službe in plužni rajoni