Poziv k odstranjevanju vegetacije z vodnih in priobalnih zemljišč