Poziv k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika ustanovitelja v nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, poziva politične stranke zastopane v Občinskem svetu občine Poljčane, g. Vincenca Zobca in širšo zainteresirano javnost, k predložitvi predlogov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane, kot soustanoviteljice javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. v nadzorni svet javnega podjetja.

Pisne predloge kandidatur s priloženimi soglasji predlaganih kandidatov za imenovanje predstavnika Občine Poljčane v nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., pošljite vključno do 03. 05. 2017 v zaprti kuverti s pripisom ne odpiraj – »javni poziv – nadzorni odbor OKP Rogaška Slatina«  na naslov: Občina Poljčane, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.