Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu “Centralna čistilna naprava občine Poljčane”