Občinska uprava

V skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 33/2011), je Občinska uprava Občine Poljčane ustanovljena kot enovit organ, brez notranjih organizacijskih enot.  Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z Zakonom o lokalni samoupravi in drugimi zakoni, statutom občine, Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Poljčane in drugimi splošnimi akti.

 

SESTAVA OBČINSKE UPRAVE:

Direktorica občinske uprave:

Tajnica:

Svetovalka za finance in računovodstvo:

Knjigovodja:

Svetovalka za družbene dejavnosti, kmetijstvo in turizem:

Svetovalka za pravne in splošne zadeve:

Svetovalka za okolje in prostor:

Čistilka:

  • Nada Hajnšek.

Strokovni sodelavec VI za področje okolja in prostora:

Strokovni sodelavec VI:

Kadrovik VII/II:

Komunalni delavec II:

  • Andrej Vacac.