Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019 – ponovitev
JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI POLJČANE ZA LETO 2019
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN)

Objavljamo javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Poljčane. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami. Rok za oddajo vlog je vključno do 10. 11. 2019 do 12. ure oz. do porabe sredstev.

 

Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2018
Javni razpis za podelitev občinskih priznanj Občine Poljčane za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019.
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019.
Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijstva 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019
JAVNI RAZPIS SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI POLJČANE 2019

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2019. Vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti izključno in samo s priporočeno pošto od vključno 11. 3. 2019 od 0:00 ure dalje.

 

OBVESTILO o porabi sredstev za Podukrep: 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

Obveščamo, da so sredstva za Podukrep: 1.1  Posodabljanje  kmetijskih  gospodarstev v celoti porabljena.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO V LETU 2018
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ OBČINE POLJČANE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019
Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Poljčane v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2018
Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2018

Občina Poljčane obvešča, da so sredstva Javnega razpisa za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini  Poljčane za leto 2018  za UKREP 1, Podukrep 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev  in UKREP 3: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja, v celoti porabljena, zato se na navedena ukrepa ni možno več prijaviti.