Letni program športa
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Vorančeva ulica«
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vorančeva ulica

Občina Poljčane objavlja Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Vorančeva ulica.

Sklep je bil objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 46/2017, dne 29. 9. 2017.

 

Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka na vinski trti
Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Poljčane in Okoljska poročila
Cenik za najem javnih površin
Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Poljčane objavlja namero o sklenitvi neposredne najemne pogodbe. Predmet pogodbe je najem poslovnega prostora, ki se nahaja v stavbi št. 160, na zemljišču parc. št. *20 k.o. Studenice, na naslovu Studenice 48, 2319 Poljčane, v izmeri 330 m2.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Poljčane.

Poljčane, 2. 2. 2018

 

Na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS št. 34/2011 in spremembe), Občina Poljčane objavlja namero o sklenitvi neposredne kupoprodajne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2/4 k.o. 779 – Pekel.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Poljčane.

Poljčane, 2. 2. 2018