Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Center za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov in proizvodnjo materialov«
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Kajuhove ulice (JP 947391)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Bazenski kompleks (EUP ZGP3)
Cenik za najem javnih površin