Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Kajuhove ulice (JP 947391)
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje Bazenski kompleks (EUP ZGP3)
Cenik za najem javnih površin