OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO NASELJE “BAZENSKI KOMPLEKS”
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom SKRBINJEK
Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Center za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov in proizvodnjo materialov«
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Kajuhove ulice (JP 947391)
Ukinitev statusa javnega dobra
Cenik za najem javnih površin