Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2019

Občinski svet Občine Poljčane je na 3. redni seji, dne 27. 2. 2019 sprejel Letni program turizma za leto 2019.

Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2019
Letni program športa Občine Poljčane za leto 2019

Občinski svet Občine Poljčane je na 3. redni seji, dne 27. 2. 2019 sprejel Letni program športa za leto 2019.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje Bazenski kompleks (EUP ZGP3)
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO NASELJE “BAZENSKI KOMPLEKS”
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom SKRBINJEK
Sklep o ustavitvi postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Center za predelavo nenevarnih gradbenih odpadkov in proizvodnjo materialov«
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del Kajuhove ulice (JP 947391)
Ukinitev statusa javnega dobra
Cenik za najem javnih površin