10. redna seja 2007

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 20. 11. 2007

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 27. novembra 2007, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta
 4. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Poljčane – 2. obravnava
 5. Programski osnutek proračuna občine Poljčane za leto 2008
 6. Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na področju občine Poljčane – 1. obravnava
 7. Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz javnega zavoda Lekarna Slov. Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva – 1. obravnava
 8. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane – hitri postopek
 9. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Poljčane – 1. obravnava
 10. Pravilnik o financiranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane – 1. obravnava
 11. IDZ – Rekonstrukcija kostanjevega drevoreda pri železniški postaji v Poljčanah
 12. Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino parcelna št. 1087/7, k.o. Hrastovec
 13. Razrešitev predsednice statutarno pravne komisije Občinskega sveta Občine Poljčane
 14. Odgovori na vprašanja in pobude
 15. Vprašanja in pobude
 16. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: