10. redna seja, 13. 12. 2011

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 5. 12. 2011

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

10. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 13. 12. 2011, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 10. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Programski osnutek proračuna Občine Poljčane za leto 2012
 5. Sklep o začasnem financiranju Občine Poljčane v obdobju januar – marec 2012 – obvestilo
 6. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata – II. obravnava
 7. Odlok o plakatiranju na območju Občine Poljčane – II. obravnava
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – skrajšani postopek
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica – skrajšani postopek
 10. Odlok o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole – hitri postopek
 11. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« – skrajšani postopek
 12. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Poljčane
 13. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 14. Potrditev cenika najema telovadnice Osnovne šole Poljčane
 15. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2012
 16. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2012
 17. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2012
 18. Odgovori na vprašanja in pobude
 19. Vprašanja in pobude
 20. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: