12. redna seja, 21. 3. 2012

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 13. 3. 2012

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 21. 3. 2012, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2012 – II. obravnava
 5. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2012
 6. Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2012
 7. Predlog Lokalnega energetskega koncepta Občine Poljčane
 8. Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 960/7 in 960/8, obe k.o. Brezje pri Poljčanah
 9. Predlog sklepa o uskladitvi neprofitnih najemnin v Občini Poljčane za leto 2012
 10. Predlog sklepa o prodaji nepremičnin parc. št. 957/5, 957/6 in 957/7, vse k.o. Brezje pri Poljčanah
 11. Odgovori na vprašanja in pobude
 12. Vprašanja in pobude
 13. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: