13. redna seja 2008

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 11. 3. 2008

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 18. marca 2008, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta
 4. Načrt dela Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v občini Poljčane – 2. obravnava
 6. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v občini Poljčane 2. obravnava
 7. Odlok o gospodarskih javnih službah – hitri postopek
 8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Slov. Bistrica – 1. obravnava
 9. Pravilnik o financiranju športa v občini Poljčane
 10. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov v Občini Poljčane
 11. DIIP – Rekonstrukcija LC 440700 Makole – Jelovec – Krasna
 12. Program ljubiteljske kulture v občini Poljčane
 13. Sklep o določitvi cene najema grobnih mest in mrliških vežic v občini Poljčane za leto 2008
 14. Kadrovske zadeve:
  a) Imenovanje nadomestnega člana Statutarno pravne komisije
  b) Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
 15. Predlog zastave Občine Poljčane
 16. Odgovori na vprašanja in pobude
 17. Vprašanja in pobude
 18. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: