13. redna seja, 16. 5. 2012

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 8. 5. 2012

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 16. 5. 2012, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o obravnavi ZRPR11
 5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2011 – hitri postopek
 6. Investicijski program za projekt novogradnja vrtca v Poljčanah
 7. Predlog sklepa o znižanju najemnin za poslovne prostore najemnikov Upravna enota Slovenska Bistrica (Krajevni urad Poljčane), Ministrstvo za notranje zadeve (policijska pisarna Poljčane), Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (zobna ambulanta Metod Petrak) in zasebni ambulanti splošne medicine (dr. med. Marjan Colarić in dr. med. Midhad Perenda)
 8. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 9. Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Poljčane za leto 2012
 10. Kadrovske zadeve:
  – soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 11. Odgovori na vprašanja in pobude
 12. Vprašanja in pobude
 13. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: