14. redna seja 2008

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 29. 4. 2008

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 6. maja 2008, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta
 4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Otona Župančiča« Slov. Bistrica – 2. obravnava
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – 1. obravnava
 6. Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Oplotnica iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva – 1. obravnava
 7. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Poljčane – hitri postopek
 8. Sklep o začetku postopka za podelitev koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Poljčane
 9. Pravilnik o športnih objektih v občini Poljčane
 10. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2008
 11. DIIP – Ureditev LC 440401 Spodnja Brežnica – Stanovsko
 12. DIIP – Celovito urejanje porečja Dravinje – Izgradnja komunalne infrastrukture za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode
 13. DIIP – Celovito urejanje porečja Dravinje – Izgradnja komunalne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v porečju Dravinje
 14. DIIP – Celovito urejanje porečja Dravinje – Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica
 15. Predlog za prodajo nezazidanega stavbnega zemljišča za izgradnjo stanovanjskega bloka v Kajuhovi ulici
 16. Predlog zastave Občine Poljčane
 17. Odgovori na vprašanja in pobude
 18. Vprašanja in pobude
 19. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: