14. redna seja, 27. 6. 2012

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 19. 6. 2012

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 27. 6. 2012, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane – I. obravnava
 5. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Poljčane v najem
 6. Akt o ustanovitvi varnostnega sosveta
 7. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3m² v enotah vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica na območju Občine Poljčane
 8. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 9. Predinvesticijska zasnova – Oskrba s pitno vodo v porečju Dravinje: 3. sklop (Občini Makole in Poljčane)
 10. Vprašanja in pobude
 11. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: