19. redna seja, 15. 5. 2013

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 6. 5. 2013

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 15. 5. 2013 ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Določitev dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 6. Zaključni račun proračuna Občine Poljčane za leto 2012 s Poročilom Nadzornega odbora Občine Poljčane o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Poljčane za leto 2012
 7. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Poljčane – I. obravnava
 8. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. – I. obravnava
 9. Odlok o predkupni pravici Občine Poljčane – I. obravnava
 10. Odlok o pokopališkem redu za pokopališča v občini Poljčane – I. obravnava
 11. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Poljčane – I. obravnava
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica – I. obravnava
 13. Določitev dobitnikov priznanj in nagrad Občine Poljčane za leto 2013
 14. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2012
 15. Soglasje k ceni socialno varstvenih storitev »Pomoč družini na domu«
 16. Premoženjsko pravne zadeve:
  a) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 507/19 in 507/15, obe k.o. Studenice.
  b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 765/23 k.o. Pekel.
 17. Izvajanje zimske službe na območju občine Poljčane pred podelitvijo koncesije
 18. Odgovori na vprašanja in pobude
 19. Vprašanja in pobude
 20. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA: