15. redna seja 2008

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 10. 6. 2008

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 17. junija 2008, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta
 4. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o obravnavi ZRPR07
 5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2007
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica – 2. obravnava
 7. Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Oplotnica iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva – 2. obravnava
 8. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane
 9. Predlog za povišanje cen programov vrtcev v Občini Poljčane
 10. Sklep o uvrstitvi projekta Rekonstrukcija LC Sp. Brežnica – Stanovsko v NRP.
 11. Obravnava in sprejem stališč do referendumskega vprašanja na posvetovalnem referendumu o območjih in imenih pokrajin v Sloveniji
 12. Poročilo o stanju zaščite in reševanja na področju občine Poljčane
 13. Vprašanja in pobude
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: