15. redna seja, 19. 9. 2012

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 11. 9. 2012

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 19. 9. 2012, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 15. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Poljčane – II. obravnava
 5. Poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2012
 6. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2012 – skrajšani postopek
 7. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Poljčane – I. obravnava
 8. Odlok o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o. – I. obravnava
 9. Pravilnik o štipendiranju v Občini Poljčane
 10. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Poljčane v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta
 11. Soglasje k sklepu o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Poljčane
 12. Premoženjsko pravne zadeve:
  a) Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 506/1 k.o. Studenice
  b) Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1192/9 k.o. Poljčane
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije
S spoštovanjem!

          Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Danijel POSLEK

GRADIVA: