16. redna seja 2008

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 16. 9. 2008

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

16. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 23. septembra 2008, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 16. redne seje Občinskega sveta
 4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju občine Poljčane – hitri postopek
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih in prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za območje občine Poljčane – hitri postopek
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane – I. obravnava
 7. Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvenih pomoči v Občini Poljčane
 8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane za obdobje januar – junij 2008
 9. Predlog za financiranje dodatnih storitev v javnih socialnovarstvenih zavodih za institucionalno varstvo starejših
 10. Predlog za ustanovitev grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 935/8 k.o. Hrastovec v lasti Občine Poljčane
 11. Odgovori na vprašanja in pobude
 12. Vprašanja in pobude
 13. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: