17. redna seja 2008

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 28. 10. 2008

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 4. novembra 2008, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Poljčane – II. obravnava
 5. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« – I. obravnava
 6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (Uradno prečiščeno besedilo UPB-1)
 7. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Poljčane – hitri postopek
 8. DIIP – Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih telekomunikacij v Občini Poljčane
 9. Sklep o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Poljčane«
 10. Lokalna razvojna strategija Lokalne akcijske skupine zadruga LAS, DOBRO ZA NAS, z.b.o., 2007-2013.
 11. Kadrovska zadeva:
  a) imenovanje člana sveta zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: