17. redna seja, 12. 12. 2012
telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 4. 12. 2012

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 12. 12. 2012, ob 14. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2013
 5. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Poljčane – 1. obravnava
 6. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane
 7. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Poljčane
 8. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Poljčane
 9. Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih društev na območju občine Poljčane
 10. Uskladitev neprofitnih najemnin v občini Poljčane za leto 2013
 11. Določitev višine tržnih najemnin za stanovanja v lasti Občine Poljčane
 12. Soglasje k ceni socialno varstven storitve »Pomoč družini na domu«
 13. Soglasje k ceni storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Poljčane
 14. Soglasje k ceni storitev zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
 15. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2013
 16. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Energetska sanacija Osnovne šole Poljčane« (DIIP je priložen!)
 17. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Oživitev kulturnih in naravnih potencialov Dravinjske doline«
 18. Določitev vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Poljčane za leto 2013
 19. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2013
 20. Poročilo Nadzornega odbora
 21. Odgovori na vprašanja in pobude
 22. Vprašanja in pobude
 23. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA: