18. redna seja 2008

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 9. 12. 2008

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 16. decembra 2008, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta
 4. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode
 5. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Poljčane – I. obravnava
 6. Programski osnutek proračuna Občine Poljčane za leto 2009
 7. Določitev vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Poljčane
 8. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Poljčane
 9. Sklep o spremembi prometnega režima v Krasni
 10. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« – II. obravnava
 11. Skupni občinski program varnosti Občine Poljčane in Občine Makole
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: