18. redna seja, 30. 1. 2013

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 21. 1. 2013

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 515/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

18. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 30. 1. 2013, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 17. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 18. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Poljčane – II. obravnava
 5. Odlok o priznanjih Občine Poljčane – skrajšani postopek
 6. Program dela Občinskega sveta za leto 2013
 7. Pravilnik o izvajanju letnih programov športa v Občini Poljčane
 8. Program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2013
 9. Program turizma Občine Poljčane za leto 2013
 10. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2013
 11. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Energetska sanacija Osnovne šole Poljčane«
 12. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev kolesarske steze Sp. Poljčane – Brezje«
 13. Dokument identifikacije investicijskega projekta »Rekonstrukcija JP Brezje – Poholka«
 14. Sklep o dopustni širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 298/4, 299/4 in 299/2, vse k.o. Pekel
 15. Poročilo o delovanju javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
 16. Kadrovske zadeve:
  – imenovanje predstavnika Občine Poljčane v Svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
  – imenovanje predstavnikov Občine Poljčane v organe upravljanja javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 17. Problematika izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti v občini Poljčane
 18. Odgovori na vprašanja in pobude
 19. Vprašanja in pobude
 20. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

DOPOLNITEV GRADIVA*

GRADIVA: