19. redna seja 2009

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 27. 1. 2009

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

19. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 3. februarja 2009, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 18. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 19. redne seje Občinskega sveta
 4. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Poljčane – II. obravnava
 5. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2009
 6. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2009
 7. Program ljubiteljske kulture občine Poljčane v letu 2009
 8. Letni program športa občine Poljčane za leto 2009
 9. Potrditev cen najema športnih objektov v Občini Poljčane
 10. Skupni občinski program varnosti Občine Poljčane in Občine Makole
 11. Kadrovske zadeve:
  a) imenovanje predstavnika v svet zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: