2. redna seja, 7. 12. 2010

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 26. 11. 2010

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 7. decembra 2010, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Programski osnutek proračuna Občine Poljčane za leto 2011
 5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o financiranju športa v Občini Poljčane
 6. Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino parc. št. 1009/5 k.o. Modraže
 7. Sklep o ugotovitvi javne koristi (Izgradnja transportnega in primarnega vodovodnega omrežja z objekti v občini Poljčane)
 8. Sklep o ugotovitvi javne koristi (Primarna kanalizacija Poljčane)
 9. Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2010
 10. Dogovor o prenosu lastništva Otroški vrtec Poljčane ter ureditvi zemljiškoknjižnega stanja
 11. Kadrovske zadeve
  – Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Poljčane
 12. Predstavitev projekta minimizacija komunalnih odpadkov in okoljsko informiranje javnosti
 13. Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode za leto 2011
 14. Vprašanja in pobude
 15. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: