2. seja Občinskega sveta, 29.1.2019

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 21. 1. 2019

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

2. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 29. 1. 2019, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:
 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Predlog proračuna Občine Poljčane za leto 2019
 5. Sklep o ustanovitvi občasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane
 6. Sklep o spremembi sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne
  volitve 2018 v občini Poljčane
 7. Kadrovske zadeve:
  – Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane: Statutarno
  pravne komisije, Komisije za pritožbe in ugovore občanov in Komisije za
  priznanja in odlikovanja
  – Imenovanje Nadzornega odbora Občine Poljčane
 8. Vprašanja in pobude
 9. Informacije

                S spoštovanjem!

             Župan

        Stanislav Kovačič

GRADIVA: