20. redna seja 2009

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 17. 3. 2009

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 24. marca 2009, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta
 4. Odlok o priznanjih Občine Poljčane – I. obravnava
 5. Odlok o grbu in zastavi Občine Poljčane – I. obravnava
 6. Odlok o prazniku občine Poljčane – I. obravnava
 7. DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev Vorančeve ulice v Spodnjih Poljčanah
 8. DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta Prizidava, nadzidava in prenova Osnovne šole Poljčane
 9. Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju občine Poljčane za leto 2008
 10. Program dela Občinskega sveta Občine Poljčane za leto 2009
 11. Občinski program varstva okolja
 12. Vzpostavitev javnega dobra v lasti Občine Poljčane za potrebe vpisa služnosti na zemljiščih parc. št. 768/1 in 768/2, obe k.o. Pekel
 13. Možnosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v občini Poljčane
 14. Odgovori na vprašanja in pobude
 15. Vprašanja in pobude
 16. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: