20. redna seja, 26. 6. 2013

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 17. 6. 2013

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

20. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 26. junija 2013, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju občine Poljčane – II. obravnava
 5. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o. – II. obravnava
 6. Odlok o predkupni pravici Občine Poljčane – II. obravnava
 7. Odlok o pokopališkem redu za pokopališča v občini Poljčane – II. obravnava
 8. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Poljčane – II. obravnava
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica – II. obravnava
 10. Potrditev cen storitev gospodarskih javnih služb:
  a/ odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode
  b/ ravnanje s komunalnimi odpadki
 11. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski objekt Jager v Poljčanah
 12. Odpiranje novih proračunskih postavk in prerazporeditve pravic porabe proračunskih sredstev v okviru veljavnega proračuna Občine Poljčane za leto 2013 ter uskladitev Načrta razvojnih programov Občine Poljčane v letih 2013 – 2016
 13. Predlog za izdajo soglasja za najem kredita za financiranje nakupa poslovnih prostorov OKP Rogaška Slatina d.o.o.
 14. Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti
 15. Odgovori na vprašanja in pobude
 16. Vprašanja in pobude
 17. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA: