21. redna seja, 25. 9. 2013

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 16. 9. 2013

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

21. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 25. 9. 2013, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Določitev dnevnega reda 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2013
 6. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Poljčane – hitri postopek  (dodano gradivo)
 7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane
 8. Potrditev liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije
 9. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih v občini Poljčane za leto 2012
 10. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v prvem polletju 2013
 11. Predstavitev vizije in delovanja DRIM, Društva za razvoj in mladino Poljčane
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

 

GRADIVA: