22. redna seja, 6. 11. 2013

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 28. 10. 2013

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 6. 11. 2013, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 21. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 22. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Programski osnutek proračuna Občine Poljčane za leto 2014
 5. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane – 1. obravnava
 6. Potrditev cen storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo
 7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v občini Poljčane
 8. Premoženjsko pravne zadeve:
  – Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobrega na nepremičninah parc. št. 773/14,
  773/12 in 773/7, vse k.o. Pekel
 9. Informacije in utemeljitev cen storitev gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode
 10. Vprašanja in pobude
 11. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA: