23. redna seja 2009

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 10. 9. 2009

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

23. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 17. septembra 2009, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 23. redne seje Občinskega sveta
 4. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2009
 5. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana Občine Poljčane – I. obravnava
 6. Spremembe in dopolnitve pravilnika o upravljanju športnih objektov v Občini Poljčane – I. obravnava
 7. Predlog za povišanje cen programov vrtcev v Občini Poljčane
 8. Potrditev cen najema tenis igrišča in nogometnega igrišča z umetno travo
 9. DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta Razvojni center narave
 10. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v prvem polletju 2009
 11. Premoženjskopravne zadeve:
  a) Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino parc. št. 1192/27, k.o. Poljčane
  b) Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino parc. št. 1194/3, k.o. Poljčane
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: