24. redna seja, 19. 2. 2014

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 11. 2. 2014

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

24. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 19. 2. 2014, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 24. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Program dela Občinskega sveta Občine Poljčane za leto 2014
 5. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Poljčane
 6. Uskladitev neprofitnih najemnin v Občini Poljčane za leto 2014
 7. Program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2014
 8. Program turizma Občine Poljčane za leto 2014
 9. Premoženjsko pravne zadeve:
  – predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
 10. Kadrovska problematika v zavodu Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
 11. Predstavitev možnosti vzpostavitve centra ponovne uporabe
 12. Odgovori na vprašanja in pobude.
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

 

GRADIVA: