26. redna seja, 2. 7. 2014

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 23. 6. 2014

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

26. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 2. 7. 2014, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 25. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Potrditev zapisnika 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Določitev dnevnega reda 26. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 5. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadne vode – II. obravnava
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2014
 7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Poljčane
 8. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o opravljenem nadzoru zaključnega računa Občine Poljčane za leto 2013
 9. Letno poročilo LEK Poljčane za leto 2013
 10. Premoženjsko pravne zadeve:
  a) Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa javnega dobra
  b) Predlog sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra
 11. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Poljčane
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

 

GRADIVA: