28. redna seja 2010

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 4. 5. 2010

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

28. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 11. maja 2010, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 27. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 28. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane – I. obravnava
 5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane – I. obravnava
 6. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane – I. obravnava
 7. Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju Občine Poljčane
 8. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Poljčane
 9. Soglasje k ceni odvajanja in čiščenja odpadne vode v Občini Poljčane
 10. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu«
 11. Dokument identifikacije investicijskega projekta – Rekonstrukcija LC Poljčane – Laporje
 12. Kadrovske zadeve
  a) Imenovanje predsednika Občinske volilne komisije Občine Poljčane
 13. Določitev dobitnikov priznanj in nagrad občine Poljčane v letu 2010
 14. Predlog za ukinitev statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 1213/2, k.o. Poljčane
 15. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010
 16. Poročila predstavnikov svetov javnih zavodov
 17. Odgovori na vprašanja in pobude
 18. Vprašanja in pobude
 19. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: