29. redna seja 2010

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 15. 6. 2010

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

29. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 22. junij 2011, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 29. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Poljčane – II. obravnava
 5. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane – II. obravnava
 6. Odlok o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatom za lokalne volitve 2010 v Občini Poljčane – II. obravnava
 7. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – I.
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica – I. obravnava
 9. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o obravnavi ZRPR09
 10. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2009 – hitri postopek
 11. Soglasje k ceni oskrbe s pitno vodo v Občini Poljčane
 12. Dokument identifikacije investicijskega projekta – Obnova in ureditev grajskih ruševin v Studenicah kot kulturno prireditvenega prostora Občine Poljčane
 13. Predlog za ukinitev statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino par. št. 958/9 k.o. Brezje pri Poljčanah
 14. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2010
 15. Odgovori na vprašanja in pobude
 16. Vprašanja in pobude
 17. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: