3. redna seja, 1. 2. 2011

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 24. 1. 2011

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 1. februarja 2011, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok proračuna Občine Poljčane za leto 2011
 5. Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane
 6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v občini Poljčane
 7. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane
 8. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Poljčane
 9. Program ljubiteljske kulture Občine Poljčane v letu 2011
 10. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2011
 11. Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2011
 12. Določitev vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Poljčane za leto 2011
 13. Stališča do pripomb in predlogov v postopku občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev izvennivojskega križanja železniške proge Maribor – Zidani most in prestavitev regionalne ceste R1-219/1236 v Brežnici
 14. Ustanovitev začasnih komisij Občinskega sveta Občine Poljčane
 15. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Poljčane
 16. Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2010
 17. Kadrovske zadeve
  – Imenovanje članov Komisije za priznanja in odlikovanja
  – Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Poljčane
 18. Odgovori na vprašanja in pobude
 19. Vprašanja in pobude
 20. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: