3. redna seja Občinskega sveta, 27. 2. 2019

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 19. 2. 2019

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 27. 2. 2019, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:
 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) – »Rekonstrukcija odseka cest LC 440701 in JP 942021«
 5. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2019
 6. Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Slovenska Bistrica
 7. Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Makole
 8. Sklep o uskladitvi meje Občine Poljčane z Občino Rogaška Slatina
 9. Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane
 10. Letni program turizma Občine Poljčane za leto 2019
 11. Letni program ljubiteljske kulture Občine Poljčane za leto 2019
 12. Letni program športa Občine Poljčane za leto 2019
 13. Kadrovske zadeve:

14. Vprašanja in pobude

15. Informacije

                S spoštovanjem!

             Župan

        Stanislav Kovačič

GRADIVA: