30. redna seja 2010

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 31. 8. 2010

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

30. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 7. septembra 2010, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 29. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 30. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo – II. obravnava
 5. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2010
 6. Investicijski program za projekt Oskrba s pitno vodo v občini Poljčane v okviru skupine projektov »Oskrba s pitno vodo v Porečju Dravinje: Občini Makole in Poljčane«
 7. Dokument identifikacije investicijskega projekta – Obnova zdravstvene postaje v Poljčanah
 8. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane v prvem polletju 2010
 9. Poročilo predstavnice sveta javnega zavoda Vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica
 10. Ugotovitveni sklep o nepremičninah v lasti Občine Poljčanah
 11. Kadrovske zadeve:
  a) sklep o prenehanju mandata predsednice in članice Nadzornega odbora Občine Poljčane
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: