4. redna seja 2007

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 29. 1. 2007

V   A   B   I   L   O

Na podlagi Statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 124/06) in v skladu s 17. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica

s  k  l  i  c  u  j  e  m

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 6. februarja 2007, ob 17. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 4. redne seje občinskega sveta
 4. Poslovnik občinskega sveta – 2. obravnava
 5. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
 6. Poročila o volilni kampanji za Lokalne volitve 2006 – predlogi sklepov
 7. Občinska simbolika
 8. Kadrovske zadeve:
  a) imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 9. Izdaja soglasij za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij
 10. Odgovori na vprašanja in pobude
 11. Vprašanja in pobude
 12. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: