4. redna seja, 15. 3. 2011

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 7. 3. 2011

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

4. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 15. marca 2011, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Otona Župančiča« Slovenska Bistrica – II. obravnava.
 5. Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Poljčane – I. obravnava
 6. Odlok o javnem redu in miru v Občini Poljčane – I. obravnava
 7. Program dela Občinskega sveta Občine Poljčane za leto 2011
 8. Dokument identifikacije investicijskega dokumenta – Rekonstrukcija LC Vrhole pri Laporju – Modraže
 9. Sklep o povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2010
 10. Kadrovske zadeve:
  Imenovanje članov stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane
  – imenovanje članov Statutarno pravne komisije
  – imenovanje članov Komisije za pritožbe in ugovore občanov
  Imenovanje članov začasnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Poljčane
  – imenovanje članov Komisije za okolje in prostor
  – imenovanje članov Komisije za gospodarstvo
  – imenovanje Komisije za družbene dejavnosti
 11. Kadrovske zadeve:
  – imenovanje predstavnika Občine Poljčane v Svet zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
 12. Informacija o trendih varnostnih pojavov na območju občine Poljčane za leto 2010
 13. Odgovori na vprašanja in pobude
 14. Vprašanja in pobude
 15. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: