5. redna seja 2007

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 6. 3. 2007

V   A   B   I   L   O

Na podlagi Statutarnega sklepa (Uradni list RS, št. 124/06) in v skladu s 17. členom Statuta Občine Slovenska Bistrica

s  k  l  i  c  u  j  e  m

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 14. marca 2007, ob 17. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 5. redne seje občinskega sveta
 4. Odlok o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta občine Poljčane in določitvi njihovih območij
 5. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Poljčane – 1. obravnava
 6. Sklep o začasnem financiranju občine Slovenska Bistrica v obdobju april – junij 2007
 7. Osnutek proračuna Občine Poljčane
 8. Ustanovitev komisij Občinskega sveta Občine Poljčane
 9. Sklep o pristopu k projektu oblikovanja monografije Občine Poljčane
 10. Sklep o pristopu k Združenju občin Slovenije
 11. Kadrovske zadeve:
  1. Imenovanje članov komisij
  a) imenovanje Statutarno pravne komisije
  b) imenovanje komisije za pritožbe in ugovore občanov
  c) imenovanje komisije za priznanja in odlikovanja
  2. Imenovanje članov nadzornega odbora
  3. Imenovanje članov v Svete zavodov
  a) imenovanje člana v Svet območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica
  b) imenovanje člana v Svet zavoda Doma dr. Jožeta Potrča
  c) imenovanje članov v Svet zavoda Osnovne šole Poljčane
 12. Potrditev izhodišč za pripravo delitvene bilance z Občino Slovenska Bistrica
 13. Odgovori na vprašanja in pobude
 14. Vprašanja in pobude
 15. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: