5. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si

 Številka: 900-0006/2018-7

Datum: 7. 5. 2019

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

s k  l  i  c  u  j  e  m

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v sredo, 15. 5. 2019, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Potrditev cen storitev na področju gospodarske javne službe – oskrba s pitno vodo
 5. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve »Pomoč na domu«
 6. Sklep o povračilu stroškov organizatorju volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Poljčane
 7. Določitev dobitnikov nagrad in priznanj občine Poljčane za leto 2019
 8. Določitev dobitnikov priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2018
 9. Kadrovske zadeve:
    • imenovanje članov vaških odborov
    • mnenje h kandidaturi za direktorico Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane

10. Odgovori na vprašanja in pobude

11. Vprašanja in pobude

12. Informacije

S spoštovanjem!

        Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA: