6. redna seja 2007

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 26. 4. 2007

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v četrtek, 3. maja 2007, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 6. redne seje občinskega sveta
 4. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o poslovanju Krajevne skupnosti Poljčane, Krajevne skupnosti Studenice in Obravnava Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2006
 5. Zaključni račun proračuna Občine Slovenska Bistrica za leto 2006
 6. Dokument identifikacije investicijskega programa – Partizanska ulica
 7. Dokument identifikacije investicijskega programa – Most Sp. Poljčane
 8. Dokument identifikacije investicijskega programa – Preureditev in dograditev Osnovne šole Poljčane in novogradnja vrtca Poljčane
 9. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2007
 10. Odlok o ustanovitvi vaških odborov občinskega sveta Občine Poljčane in določitvi njihovih območij – 2. obravnava
 11. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Poljčane – 2. obravnava
 12. Načrt dela Občinskega sveta Občine Poljčane – 1. obravnava
 13. Letni program športa občine Poljčane za leto 2007
 14. Letni program ljubiteljske kulture občine Poljčane za leto 2007
 15. Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
 16. Odlok o ustanovitvi sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Poljčane
 17. Izdaja soglasij za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij
 18. Kadrovske zadeve:
  – Imenovanje članov Komisije za okolje in prostor
  – Imenovanje članov Komisija za gospodarstvo
  – Imenovanje članov Komisije za družbene dejavnosti
 19. Odgovori na vprašanja in pobude
 20. Vprašanja in pobude
 21. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: