6. redna seja, 24. 5. 2011

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 16. 5. 2011

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 24. maja 2011, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Poročilo Nadzornega odbora Občine Poljčane o obravnavi ZRPR10
 5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Poljčane za leto 2010 – hitri postopek
 6. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center narave – I. obravnava
 7. Ugotovitveni sklep o določitvi cen obveznih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter oskrbe s pitno vodo
 8. Določitev dobitnikov priznanj in nagrad občine Poljčane za leto 2011
 9. Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnino parc. št. 1218/2 k.o. Poljčane
 10. Kadrovske zadeve:
  – Imenovanje članov Komisije za družbene dejavnosti
  – Imenovanje članov Občinske volilne komisije Občine Poljčane
 11. Informacije o izvajanju koncesijske pogodbe na področju zdravstvene dejavnosti (primarno zdravstveno varstvo, splošna medicina) na območju občine Poljčane za leto 2010
 12. Odgovori na vprašanja in pobude
 13. Vprašanja in pobude
 14. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: