7. redna seja 2007

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 19. 6. 2007

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 26. junija 2007, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev mandata članu Občinskega sveta
 2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta
 4. DIIP – Ureditev kolesarskih poti s pripadajočo infrastrukturo v naseljih Studenice, Novake in Globoko na območju Nature 2000 – porečje reke Dravinje
 5. Predstavitev Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica in izvajanje nalog v okviru dejavnosti RIC Slovenska Bistrica za Občino Poljčane
 6. Poročilo o trendih varnostnih pojavov na območju občine Poljčane
 7. Program ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naseljih in delih naselij, ki do 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo
 8. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v občini Poljčane
 9. Načrt dela Občinskega sveta Občine Poljčane – 2. obravnava
 10. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Poljčane – 1. obravnava
 11. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Poljčane – 1. obravnava
 12. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Poljčane
 13. Sklep o financiranju političnih strank v občini Poljčane
 14. Določitev cen najema grobnih mest in mrliških vežic v občini Poljčane za leto 2007
 15. Mnenje k predlogu Vlade Republike Slovenije o območjih pokrajin
 16. Kadrovske zadeve:
  a) Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora
  b) Imenovanje članov Sveta za preventivo in varstvo v cestnem prometu
  c) Nadomestni član občinskega sveta
 17. Odgovori na vprašanja in pobude
 18. Vprašanja in pobude
 19. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: