7. redna seja, 28. 6. 2011

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 20. 6. 2011

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 28. junija 2011, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojni center narave – II. obravnava
 5. Odlok o razveljavitvi Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v ureditvenem območju naselja Poljčane – skrajšani postopek
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« – I. obravnava
 7. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev – I. obravnava
 8. Odlok o plakatiranju v občini Poljčane – I. obravnava
 9. Sklep o določitvi cen oglaševanja na internem kanalu Občine Poljčane
 10. Predlog za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro za nepremičnine parc. št. 957/5, 957/6 in 957/7, vse k.o. Brezje pri Poljčanah
 11. Predlog za ukinitev statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 956/7 k.o. Brezje pri Poljčanah, o zamenjavi nepremičnine parc. št. 956/7 k.o. Brezje pri Poljčanah za nepremičnino parc. št. 313/11 k.o. Brezje pri Poljčanah ter o ustanovitvi statusa zemljišča javno dobro za nepremičnino parc. št. 313/11 k.o. Brezje pri Poljčanah
 12. Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2011
 13. Predlog prodaje nepremičnin za izgradnjo poslovno-trgovskega objekta
 14. Odgovori na vprašanja in pobude
 15. Vprašanja in pobude
 16. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: