7. redna seja Občinskega sveta Občine Poljčane

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si

Datum: 1. 10. 2019

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07, 53/10 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 52/18)

 

s  k  l  i  c  u  j  e  m

7. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 8. 10. 2019, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Poljčane – 2. obravnava
 5. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča – 1. obravnava
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2019 – skrajšani postopek
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slov. Bistrica – 2. obravnava
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Kajetana Koviča Poljčane – skrajšani postopek
 9. Kadrovske zadeve:
    • imenovanje članov vaških odborov
    • imenovanje občinske volilne komisije

10.  Seznanitev s pravnim mnenjem glede nakupa in rušenja nepremičnine ID znak parcela 779 7/1 in ID znak parcele 779 7/5 (stara Kinodvorana) brez soglasja         vseh solastnikov in odločanje o predlogu sklepa

11. Odgovori na vprašanja in pobude

12. Vprašanja in pobude

13. Informacije

S spoštovanjem!

        Župan

Stanislav Kovačič

GRADIVA: