8. redna seja 2007

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 11. 9. 2007

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 18. septembra 2007, ob 16. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev mandata članu Občinskega sveta
 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta
 3. Določitev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta
 4. Delitveni sporazum sklenjen med Občino Slovenska Bistrica, Občino Poljčane in Občino Makole
 5. Predlog osnutka grba Občine Poljčane
 6. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Poljčane – 2. obravnava
 7. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Poljčane – 1. obravnava
 8. Sprememba sklepa: Določitev cen najema grobnih mest in mrliških vežic v občini Poljčane za leto 2007
 9. Finančno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Poljčane za obdobje januar – junij 2007
 10. Pravilnik o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov Občine Poljčane – hitri postopek
 11. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Poljčane – 1. obravnava
 12. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v Občini Poljčane – 1. obravnava
 13. Pravilnik o financiranju ljubiteljske kulture na področju občine Poljčane
 14. Sklep o žepnini za oskrbovance socialno varstvenih zavodov, ki jim Občina Poljčane pokriva stroške oskrbnine
 15. Premoženjske zadeve:
  a) sprejem posameznega programa prodaje solastniškega deleža za ½ nepremičnine na parcelni številki 210/2.S, k.o. Poljčane
 16. Izdaja soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskega lokala
 17. Odgovori na vprašanja in pobude
 18. Vprašanja in pobude
 19. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: