8. redna seja, 20. 9. 2011

OBČINA POLJČANE

Župan

Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

telefon: 02 8029 220        fax: 02 8029 226        e-mail: obcina@poljcane.si
Datum: 12. 9. 2011

V   A   B   I   L   O

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10)

s  k  l  i  c  u  j  e  m

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Poljčane, ki bo

v torek, 20. septembra 2011, ob 15. uri

v prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, Poljčane.

Predlagani dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 3. Določitev dnevnega reda 8. redne seje Občinskega sveta Občine Poljčane
 4. Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah – hitri postopek
 5. Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane – hitri postopek
 6. Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrževanja lokalnih cest in drugih prometnih površin v Občini Poljčane – hitri postopek
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« – II. obravnava
 8. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011 – hitri postopek
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane, spremembe v letu 2008 – hitri postopek
 10. Odlok o ustanovitvi Turistično informacijskega centra Razvojni center narave – hitri postopek
 11. Statut Občine Poljčane – I. obravnava
 12. Odlok o organiziranju pomoči na domu in merilih za plačilo storitev – I. obravnava
 13. Poročilo o izvrševanju proračuna v I. polletju
 14. Kadrovske zadeve:
  – predlog za imenovanje skupnega predstavnika Občine Makole in Občine Poljčane v svetu javnega zavoda Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica
 15. Odgovori na vprašanja in pobude
 16. Vprašanja in pobude
 17. Informacije – razno
S spoštovanjem!

Župan

Stanislav Kovačič

Na sejo so vabljeni tudi:

 • IMPOS SLOV. BISTRICA
 • ZAVOD ZA KTV IN INFORMIRANJE SLOV. BISTRICA
 • ŠTAJERSKI VAL ŠENTJUR
 • NOVICE, D.O.O., BISTRIŠKE NOVICE
 • DELO, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Danilo UTENKAR
 • VEČER, Dopisništvo Slovenska Bistrica, Zdenko KODRIČ
 • RADIO TEDNIK PTUJ
 • RADIO TEDNIK PTUJ, Dopisništvo Slov. Bistrica, Nataša POGOREVC
 • RADIO MARIBOR
 • RTV CENTER MARIBOR, Tomaž KARAT
 • POP TV MARIBOR
 • RADIO SLOVENIJA, Dopisništvo Ptuj, Nevenka DOBLJEKAR
 • STA SLOV. KONJICE, Bojan ŠUŠTAR

GRADIVA: